Grundig Fine Arts T6

UKW: 87,5MHz – 108MHz

MW: 522kHz – 1611kHz

LW: 153kHz – 281kHz

Frequenzgang: 10-16000Hz <3dB

Eingangsempfindlichkeit: UKW-Mono 1µV f?r 26dB S/R-Abstand, UKW Stereo 35µV f?r 46dB S/R-Abstand

Klirrfaktor: Mono <0,2%, Stereo <0,4%

Signalrauschabstand: Mono >66dB (DIN) >74dB (Effektiv), Stereo >62dB (DIN) >70dB (Effektiv)

Kanaltrennung: >40dB bei 1kHz

Trennsch?rfe: Mono >80dB, Stereo >70dB

Stereoumschaltschwelle: 15µV bei 98MHz an 75Ohm

Mutingschwelle: ein/aus 12/9µv bei 98MHz an 75Oh

Цена:190лв.

 

p1260078

p1260077p1260080